SERVICE

บริษัท ณัชรินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นมืออาชีพในการจัดการทรัพยากรที่จำเป็นในการผลิต และการกระจายสินค้าให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม โดยแบ่งเป็น 5 หน่วยธุรกิจหลักๆ ได้แก่

หน่วยธุรกิจที่ 1. HASSP (Hygiene and Safety Solution Provider) หน้าที่หลัก คือ      การเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านสุขอนามัย ความสะอาด(Hygiene) และความปลอดภัย(Safety)   ในกระบวนการผลิต โดยสนับสนุนให้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์    และอุตสาหกรรมใดๆ ที่ต้องการเน้นด้านคุณภาพ และการยกระดับมาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัย และสุขอนามัยของธุรกิจและองค์กรของตน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เรามีสินค้าหลากหลายโดย เราเป็นตัวแทนสินค้าจาก Brand ยักษ์ใหญ่ระดับโลก ได้แก่ Brand Starkeys  เป็นผู้นำด้านการจัดการแมลง (Insect Control) และอุปกรณ์ควบคุมแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆในอากาศ(Bacterial Control Unit)

นอกจากนี้ เรายังผลิต และจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยสนับสนุนสุขอนามัยส่วน บุคคลของผู้ปฏิบัติงานในส่วนการผลิต ซึ่งต้องเน้นการมีสุขอานามัยที่ดี  และการใส่ใจ ด้านความสะอาด ความปลอดภัย ในทุกขั้นตอน ของกระบวนการผลิต ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ อาทิ Nat-klean และ NIF ฯลฯ

หน่วยธุรกิจที่ 2. FIR (Food Industry Resources) เป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดสรร ทรัพยากรที่สำคัญและจำเป็นที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรม ในส่วนของการผลิตการแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การล้างทำความสะอาด การคัดแยก การลำเลียง การจัดเก็บ และอื่นๆ โดย FIR ทำหน้าที่รับออกแบบ ผลิต จัดหา เครื่องจักร  อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่ทำจากสแตนเลส รวมถึงโรงครัว

หน่วยธุรกิจที่ 3. FISTAC (Food International Standard Traning and Consultant)  หน้าที่หลัก คือการให้คำปรึกษาและการจัดการอบรมบุคลากร หรือผู้ประกอบการ อาหาร ที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของมาตรฐานที่ดีในการผลิตอาหาร  ได้แก่ระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยซึ่งใช้ในกระบวนการผลิต (GMP-Good Manufacturing Practice) ระบบการวิเคาะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP-Hazard Analysis Critical Control Points) และมาตรฐานฮาลาลซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งได้รับอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ให้ชาวมุสลิมสามารถบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ (HALAL) และมาตรฐานอื่นๆ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถยกระดับโรงงานของท่าน สู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หน่วยที่ 4. NIFS (Natcharin Inter Food Service) หน้าที่หลักๆ มี3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 NIFSเป็นตัวแทนในการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบที่ลูกค้าต้องการ โดยคัดสรรจากแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ดีที่สุด ทั่วไทยและทั่วโลก

ส่วนที่ 2 NIFSเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้าประเภท อาหาร เครืองดื่ม ขนมขบเคี้ยว(Snack) และอื่นๆ แทนผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และผู้ผลิตอาหารจากหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดย NIFS จะเป็นผู้ดำเนินการหาผู้ซื้อ (Buyer) ทั้งในและต่างประเทศ

ส่วนที่ 3 NIFS รับจ้างผลิตสินค้าประเภท อาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว (Snack) ให้แก่ผู้ที่ต้องการผลิตสินค้า ภายใต้ตราสินค้า ของท่านเอง พร้อมช่วยดำเนินการ ขอมาตรฐาน อาหารและยา (อย.) โดยลูกค้าสามารถระบุได้ว่า ต้องการสินค้าจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานใด เช่น GMP,HACCP,HALAL และอื่นๆ

หน่วยธุรกิจที่ 5. FIEEA (Food International Education Exhibition Agent)

มีหน้าที่หลัก 2ส่วนคือ

ส่วนที่ 1.Education จัดหลักสูตรการอบรม การทำอาหาร ขนม เครื่องดื่ม จากเชฟ ผู้มีประสบการณ์เพื่ออบรม สอน ให้สูตร วิธีการทำแก่ผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อนำไปใช้ดำเนินธุรกิจด้านอาหาร และต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้ว

ส่วนที่ 2.Exhibition เราเป็นตัวแทนผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม รายย่อย ที่ต้องการนำสินค้าสู่ระดับสากลในการออกงานแสดงสินค้ายังต่างประเทศ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การออกบูธในงานแสดงสินค้า ภายใต้ทีมงาน NIFS รวมทั้งบุคลากรด้านการขาย ที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เพื่อให้สินค้าของลูกค้าเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับ จนนำไปสู่การสั่งซื้อจากกลุ่มผู้ซื้อในต่างประเทศ